Lorant Vincze: Ukrayna Azınlık Haklarıyla İlgili Olarak Açıkça Yanlış Yol İzliyor

- Basın Bildirileri

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (PACE) Salı günü Strazburg'ta gerçekleştirdiği bir yan etkinlikte konuşan FUEN Başkanı Lorant Vincze Ukrayna'nın halen azınlık hakları ile ilgili olarak açıkça yanlış bir yolda olduğunu ifade etti. Ona göre; hali hazırdaki siyasi ortamın ne olacağı önceden kestirilememekle birlikte, başkanlık seçimlerinden sonra Ukrayna için ulusal azınlıkları kabullenmek, dil ve eğitim haklarını desteklemek anlamında doğru olan yola geri dönmesi için yeni bir fırsat oluşacaktır. Ukrayna'da Dil Hakları konulu konferans FUEN ve PACE'nin Macar Heyeti tarafından organize edilmiştir.

FUEN Başkanı konuşmasında, devletlerin kabullenmesi gereken şeyin, durumlarından memnun olan azınlık topluluklarının, içinde yaşadıkları toplumun barış ve gelişimine katkıda bulunduklarını vurgulamıştır. Eğer bu topluluklar kendi dilleriyle eğitim yapma ve ana dillerini kullanma hakkını koruyacak durumda değillerse, o halde bu durum, tarihin bizlere bunu çoktan kanıtladığı gibi, devam edegelecek ihtilaflara yol açacaktır. Zira dil öğreniminde, kanuni mevzuatlardan daha ziyade çoğunlukla eğitim metodları ve standartları etken olacağından, devlet dilinin şiddet yoluyla icraatı, örneği elan Ukrayna'da görüldüğü gibi, bunun terine oluşmasına etken olacaktır.

Vincze orada hazır bulunan dinleyicilere FUEN'in 2019 yıllık kongresinin esasen Ukrayna'da yapılması gerekirken, güvenlik nedenleri sonucunda Slovakya'da organize edilmesine karar verildiğini hatırlattı. Vincze devamla, daha geçen hafta sonunda Romanya'daki Macarların Demokratik İttifak Başkanı olan Bay Hunor Kelemen'in Ukrayna'ya giriş yapmasına karşı çıkılması, tereddütlerinde haklı olduklarını ortaya koyduğunu ifade etti. Vincze, kongrenin şimdi Bratislavya'da yapılacak olmasına rağmen, Ukrayna'daki ulusal azınlıkların durumunun FUEN-Kongresi'nin ana konularından birini teşkil edeceğine de değindi.

FUEN Başkanı Lorant Vincze FUEN'in Ukrayna'da aktif bir rol oynadığını, FUEN Başkan Yardımcısı Gösta Toft'un kısa bir süre önce ECMI'nin Ukrayna'daki misyonuna katıldığını ve kendisinin de anılan ülkeyi defalarca bizzat ziyaret ettiğini de belirtti. Fikrine göre; Ukrayna'daki azınlıklar ile yapılacak iş birliği fazlasıyla önem arzetmekte olup, bunlar birbirlerine bağlı kalmalı ve müşterek hedeflerde mutabık kalmalıdırlar. Bu bağlamda olmak üzere orada hazır bulunan Ukrayna'da yaşayan Romen ve Macar topluluklarının başkanlarını selamladı.

FUEN Başkanı Avrupa Konseyi'nden Ukrayna tarafından imzalanan Avrupa Konseyi Dökümanının, Azınlık ve Bölgesel diller Şartnamesinin ve ulusal azınlıkların korunmasına ilişkin çevre anlaşmasının tatbik edilmesini talep etti. Vincze devamla; azınlık yasalarına riayet edilmesinin ve Yasal Çerçevenin uygulanmasının Avrupa Birliği Hukuk Devleti anlayışının bir parçası olduğunu da belirtti.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf