Yargı Uzmanları Minority SafePack Adlı Girişimi Temel Esas Alan Yasal Öneriler Üzerinde Çalışıyor.

- Basın Bildirileri

Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) Minority SafePack adlı avrupai halk girişimini temel  esas alan yasal önerilere ilişkin ilk özet tasarıyı hazırladı. Avrupalı hukuk uzmanları tarafından hazırlanan 50 sayfalık bu döküman azınlıkların korunmasına dair tüm alanları düzenleyen, anılan girişim tarafından sözkonusu edilen, ve de eğitim, kültür, dil hakları, kamu yönetimi, bölgesel fonlar, medya, romaların hakları, devlet yardımları ve haymatloz azınlıkları ile ilintili sorular alanında önerilen tedbirlerin motivasyonu ile ilgili yönergeleri kapsamakta.

Lorant Vincze konuşmasında ''Bu fırsatı kullanmak ve  hazırladıkları kapsamlı öneriler paketi ile bu projeye gösterdikleri angajman için yargı uzmanlarına teşekkür etmek istiyorum'' dedi. FUEN Başkanının beyanına göre bu önerilerin pratiğe geçirilmesi bir çok etaptan sonra mümkün olacaktır. Bir kaç adımı hemen atmak kabil olabilir, diğer tedbirler ise  ancak bir sonraki uzun yılları içeren mali çerçevelerde mümkün olacak ve tedbirlerin bir kaç tanesi ise geniş kapsamlı siyasi tartışmaları gerektirecektir. Lorant Vincze şunları vurgulamıştır: ''Kabul görmeleri halinde önerilerin bir kısmının halen mevcut olan AB-Çerçevesine dahil edilmesi kolayca  mümkün olmasına rağmen, bazı iddialı öneriler uzun görüşmeleri gerektirmektedir. Bunların üçte birisi ise AB-Anlaşmalarının değişeceği anlamına gelmektedir. Son şekil ise esas itibariyle azınlıkların korunmasına ilişkin genel yasal yönergeleri kapsamaktadır.Bu nedenle, bizim girişimimiz, ki bu hep böyle olmuştur, azınlıkların korunmasına dair yasal bir çerçevenin AB düzeyinde kabul edilmesinin uzun soluklu bir sürece dayanacağıdır. Uzmanlar, Avrupa'daki yerel ulusal azınlıkların yararına olması gereken  bir çok öneriyi hazır hale getirmiştir''.

AB'nin Doğu yönünde genişlemesi Kopenhag kriterleri açısından, Avrupa'daki azınlıkların korunması doğrultusunda yeni siyasi ve yasal bi çerçeveye dair yeni teşvikleri ortaya çıkartmıştır.Üyeliğe geçiş sürecindeki  ülkeler bu kriterleri önce yerine getirmiş, ancak o tarihten bu yana  azınlık haklarında geri adımlar yaşamıştır. Uzmanlara göre Avrupa Komisyonu'nun halihazırdaki çerçevesi, Avrupa'nın kültürel ve dilsel çeşitliliğini korumak doğrultusunda ulusal romanların dahil edilme stratejilerine uygun olarak azınlıkları korumaya yönelik tedbirlerin alınmasını mümkün kılacaktır. Bundan başka ayrıca kontrol mekanizması hukuk devleti değerlendirmesi açısından, ulusal azınlıkların durumunun gözlemlenmesi doğrultusunda genişletilip, Avrupa Parlamentosu tarafından azınlıkların korunması alanında kabul gören raporlar da komisyonun ele alabileceği yasama girişimlerinin temelini oluşturabilirdi.

Uzmanlar ekibi muhtemelen Mart ayında Brüksel'de tekrar bir araya gelerek, öneriyi inkişafa devam edecek, tashih  ve Avrupa Komisyonu'nun şu an mevcut çerçevesine entegre edecektir. Yasal önerilerin  tümüyle hazır hale getirilmesi muhtemelen Nisan 2019 tarihinde bitmiş olacaktır. 


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf