FUEN Eğitim Çalışma Topluluğu Avrupa'daki Azınlıklar Eğitiminin Güncel Durumunu Müzakere Etti.

- Basın Bildirileri

FUEN Eğitim Çalışma Topluluğu'nun Brüksel'deki  ikinci yıllık oturumunda 14 ayrı ülkeden gelen 17 azınlık temsil edildi. 6 ve 8.Mayıs 2019 tarihleri arasında Brüksel'de gerçekleştirilen bu toplantının içeriği aynı zamanda, anılan grubun  Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak olan BM'in Azınlıkların Eğitimi, Dili ve İnsan Hakları konusundaki Avrupa Bölgesel Forumu'na katılmasını da kapsamaktaydı.

Çalışma Oturumu bizzat Bölgeler Avrupa Komisyonu  binasında yapıldı ve FUEN Başkan Yardımcısı Olga Martens orada grubu selamlayarak, azınlıkların eğitim durumuyla ilgili olarak süreklilik arzeden başarılı  uygulamaların teatisini gerçekleştirilmek suretiyle, uzun soluklu etki yaratacak bir stratejinin inkişafının ne denli önem arzettiğini vurguladı.

FUEN Proje Koordinatörü Bayan Keike Faltings, grup üyelerinin Hollanda'nın Leeuwarden kentinde gerçekleşen FUEN 2018 yıllık kongresi sırasındaki son oturumlarından bu yana düzenledikleri raporlar hakkında bir tanıtım yaptı. Esasen, münferit ülkelerdeki yasal çerçeve  koşulları bir azınlık eğitimini genel itibariyle uygun görmekle beraber, azınlık dili eğitiminin uygulamasında önem arzeden sorunlar mevcuttur.  Bir çok sorunun azınlıklarla hükümetler arasındaki iletişim zaafiyetinden ortaya çıktığı görüntüsü vardır: Azınlıklar ekseriyetle eğitim politikasına ve kendilerini alakadar eden resmi eğitim programlarına dahil edilmemekte veya onlara danışılmamaktadır. Faltings konuşmasının son kısmında ''Azınlık topluluklarının ve enstitülerinin bazıları dil öğrenimi ve dil kültürünün gelişimini teminen okul dışı aktiviteleri ve projeleri içeren geniş bir yelpazeyi tesis etmeyi başarmışlardır. En başarılı olan bu uygulamalar paylaşılmaya değerdir''. Ifadesini kullandı.

Krisztina Kemeny-Gombkötö sunumunda Macar-Alman Eğitim Sistemi'nde oldukça iyi yasal çerçeve koşullarının ve de devlet desteğinin mevcut olduğunu tesbit etmekle beraber, karşılaşılan sorunların da var olduğundan bahsetti ve  devlet dilinde görülen etkinin Alman dilinin kaybına ve alman şivesinin Macaristan'daki erozyonuna sebiyet verdiğini, azınlıkların ilgisinin aynen okul idaresinin  ilgisinde görüldüğü gibi, ekseriyetle aynı olmaması nedeniyle, eğitim programlarının uygulanmasında sorunlar bulunduğuna işaret etti. Akabinde söz alan, Macaristan'ın Baja şehrindeki Jozsef Eötvös College adlı uluslar ve yabancı diller enstitüsü direktörü Dr.Adelheid Manz ise akabinde, Macaristan'daki alman azınlığın çocukları için bir   çocuk yuvası programının, sistemdeki bir açığı kapatma konusunda ne kadar gerekli olduğunu vurgulayan araştırma projesini tanıttı.

Dr. Zora Popova, ECMI adlı kurumun 9 ayrı AB ülkesinden gelen işbirlikçiyle oluşturduğu ''Teach-D-Teaching in Diversity'' adlı Erasmus Projesi'ni tanıttı. Anılan proje, öğretmenlerin meslek eğitiminde teşhis edilen önemli bir boşluğa odaklanmıştır: Çeşitlilik dersi nasıl öğretilir, ders çeşitlilik içinde nasıl verilir ve çeşitlilik nasıl yönetilir.

Minority SafePack adlı girişim ve  AB içindeki dil çeşitliliğinin teşvikinde oynadığı rol de toplantıda keza görüşüldü. Avrupa Komisyonuna MSPI Projesi'ni esas alarak öneriler hazırlayan uzmanlar grubu üyesi Peter Varga, avrupai bir kültürel ve dilsel çeşitlilik merkezinin tesisine dair hazırladığı yönergelere ait öneriyi sunarak, eğitim çalışma grubunun gelecekte böyle bir merkezle birlikte çalışabilme imkanını vurguladı.Anılan Merkez bundan başka ulusal azınlıkların haklarının teşvikine katkıda bulunmakta ve bunları güçlendirmekte, birliğin organlarına ve üye ülkelerin resmi makamlarına teknik yardımlar sunarak, AB vatandaşlarına hassasiyet sağlamaktadır.

Üyeler oturumun sonunda başarılı uygulamaların teati edilmesine daha yoğun odaklanmaya, eğitimin durumunu gözlemlemeye devam etmeye ve  raporlar sunmaya dair arzularını dile getirdiler. Grup daha fazla organizasyon ve topluluğa ulaşarak üye olabilmek, iletişim ağını genişletmek ve komünikasyonu yoğunlaştırmak istemektedir. Bir Mentoring-Programı fikri ve araştırma ziyaretinin yapılması da müzakere konusu olmuştur.

Eğitim Çalışma Grubu 2019 yılının 1 ve 3. Kasım tarihleri arasında Moskova'da yapılacak ve grubun  bir sonraki toplantısının gerçekleşeceği IVDK adlı kurumun eğitim konferansına katılım davetiyesini almış bulunmaktadır.


Temel Konular

  • Siyasi Katılım
  • Temel Haklar
  • Dilsel Çeşitlilik
  • Roman Azınlığı ile Dayanışma
  • Avrupa Vatandaşları Girişimi
  • Örgütlenme Ağı
  • Avrupa Azınlıklar Forumu / Azınlıklar Evi

Flickr

Flickr’de Daha Fazla Fotoğraf