Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Azınlıkların Eğitimine İlişkin Birleşmiş MilletleTavsiyeleri Minority SafePack Girişimini Ele Aldı.

Avrupa Eğitim, Dil ve Azınlık Hakları Bölgesel Forumu'nun önerilerinden birine göre Avrupa Komisyonu Minority SafePack adlı girişimin dil ve eğitim esaslarına dayanan spesifik yasama önerilerini hazırlamak zorundadır. Bu yılın Mayıs ayında Brüksel'de biraraya gelen bölgesel forumun önerileri geçen hafta BM'nin azınlıklar sorumlu özel muhabiri Bay Fernand de Varennes tarafından tanıtılmıştır. Anılan forum, bir özel muhabir ve Avrupa'daki azınlıkların insan hakları doğrultusunda çaba veren sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarına ait bir konsorsiyum tarafından müştereken geliştirilmiştir. FUEN Başkanı Lorant Vincze ve FUEN Eğitim Çalışma Topluluğu üyeleri anılan forumda aktif rol oynamış ve önerilerinin bir çoğu bu sırada tavsiyeler arasında yer bulmuştur.

Belgede, Avrupa Birliği'nden azınlık dillerini destekleyen, azınlık dillerinin eğitim ve öğretimiyle ilgili programlara uzun vadeli finansal destek de dahil olmak üzere misyonunun bir parçası olmasını temin etme çağrısı yapılmaktadır. Azınlıkların, ulusal azınlıkların korunmasına ilişkin çevre anlaşmasıyla, bölgesel ve azınlık dillerinin Avrupa Şartnamesi de dahil olmak üzere, uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmeleriyle sabit tutulmuş olan eğitimdeki dil haklarının elbirliğiyle uyarlanması doğrultusunda ilk adımların atılabilmesini teminen gelecekte azınlıklar için asgari normlar hakkında Avrupa Birliği yönetmeliğinin kabul edilmesi zorunlu olmalıdır.

Devletlerin, azınlık dillerini öğrenenlere bu hakkı garanti etmelerinin zorunlu olması ve azınlıklara ait ana dilin okul eğitiminin tüm seviyelerinde tedrisat dili olarak kullanılması mecburiyeti de tavsiyeler arasında yer almaktadır. (gerçekleştirilebildiği takdirde). Bu durum genel olarak kadameli olarak yapılan indirgemeye veya orantılı bir yaklaşima göre yapılmalıdır. Dilsel azınlıklar en azından kendi dillerini öğrenme imkanına sahip olmalı, bunun mümkün olmaması halinde ise bir diğer azınlık dilini tedrisat dili olarak kullanabilmelidirler. Ayni dökümanda, azınlıklar için çoğunluk toplumlarının kültür ve dilini öğrenme ve anlama doğrultusundaki şart ve imkanların onlara sağlanması da yer almaktadır. Dilsel bir çoğunluğun mensupları da keza azınlıklarda olduğu gibi, dilsel azınlıklara ait kültür ve dilleri öğrenebilmek için gereken kayıt ve şartlara ve de imkanlara sahip olmalıdırlar.

Özel okullar, Yüksek okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarının azınlık dilleri ile öğrenim vermesi engellenmemelidir. Özel eğitim kurumlarına bir takım devlet imkanları sunulmakta ise, aynı imkanlar bu kurumlara da sağlanmalıdır. Özel ve resmi eğitim kurumlarınca düzenlenmiş olan diploma, sınav karneleri ve diğer akademik hizmetlerin eğitim ve sair makamlar tarafından tanınması gerektiği keza bu belgede yer almaktadır.

Anılan belge, öğretim planlamaları ve öğretmen meslek eğitimi ve ihtisası da dahil olmak üzere pedagojik girişimlere ait tavsiyelerin listesiyle gençlere ve yönetime ait imkanları ihtiva etmektedir.

Sözkonusu dökümanı buradan indirebilirsiniz LINK

Basın bildirileri