Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

MSPI'nin Yasama Önerileri Avrupa Parlamentosu'na Takdim Edildi.

FUEN uzmanlar grubu 28.Kasım 2019 Perşembe günü Minority SafePack adlı girişimi esas alan yasama önerilerinin en önemli temel unsurlarını Avrupa Parlamentosu'na sundu. Avrupa Parlamentosu Azınlıklar Fraksiyonlar Arası gayri resmi oturumunda arzedilen öneriler, onayı yapılmış olan 1.128.385 destek beyanı ile birlikte olmak üzere 2020 yılının ilk yarısında yeni Avrupa Komisyonu'na takdim edilecek.

Avrupa Parlamento üyesi ve aynı zamanda FUEN Başkanı olan Lorant Vincze sözkonusu imza ve önerileri daha 3.Aralık 2019 tarihinde Avrupa Komisyonu'na sunmak için esasen hazır olduklarını, ancak, MSPI Avrupa Halk Girişimi'nin yeni yönergelerinin daha çok imkan tanıması nedeniyle, buna ilişkin terminin Avrupa Komisyonu Halk Girişimi Ekibinin talebi üzerine ertelenmesine karar verildiğini açıklamıştır. Vincze demecinde, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Avrupa Komisyonu ile Romanya arasında görülen hukuki davada aldığı ''Avrupa Birliği ulusal azınlıkların korunmasına ilişkin tedbirleri almakla yetkilidir'' şeklindeki kararla, esasen MSPI'nin önemli bir argümanına tekabül eden bu keyfiyeti de onaylamış olduğunu belirtmiştir.

Anılan kanun teklifleri, uzmanlar grubu temsilcilerinden Günter Rautz, Thomas Hieber ve MSPI'nin siyasi danışmanı Denes Andras Nagy tarafından sunulmuştur. MSPI bununla, ulusal ve dilsel azınlıkların haklarını teşvik etmek, onların korunmalarını Avrupa Birliği düzeyinde sağlamak ve Avrupa Birliği'nden elindeki imkanları bu alanda kullanmasını talep etmeyi hedeflemektedir. Uzmanlar bu bağlamda, azınlık mensuplarının haklarına riayet edilmesinin Avrupa Birliği Sözleşmesi içinde bir Avrupa Birliği Değeri olarak kaydedilmiş olmakla birlikte, ulusal ve dilsel azınlıkların korunmasına ilişkin Avrupa Birliği Tedbirlerinin ve Avrupa Birliği Yasal Tedbirlerinin mevcut bulunmadığına işaret etmişlerdir.

Yasama önerilerinin ilk bölümü, Avrupa Birliği üye ülkelerindeki ulusal ve dilsel azınlıklar için geçerli bir dil, eğitim ve kültür politikasıyla birlik içinde sağlanacak kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunması ve teşvik edilmesine dair konsey tarafından yapılan bir tavsiyeden ibarettir. Döküman içinde eğitim kurumlarındaki bölgesel ve azınlık dilleri, özel öğretim planları ve ders kitapları, bölgesel ve azınlık dillerinde yazılmış olan kültürel yaşama ulaşım, bölgesel veya azınlık dillerinde neşredilen veya yayım yapan medya organlarının finansmanı, kültürel ve finansmana ulaşmak suretiyle kültürel çeşitliliğin teşviki, resmi dökümanların azınlık dillerinde neşredilmesi, bölgesel ve azınlık dillerinin umuma mahsus resmi idari dairelerde, kamu ve adli hizmetlerde, ticari ve tüketicinin korunması alanlarında geçerli olacak siyası tedbirlerin alınması talep edilmektedir. Burada Avrupa Komisyonu'na önerilen husus, üye ülkelerin azınlıkların korunmasına dair aldığı uyum tedbirleri manzumesini, aksiyon planlarını ve ulusal stratejileri uygulanmaları sırasında gözlem altında tutması, Avrupa Birliği ile Avrupa Komisyonu arasında sıkı bir işbirliği geliştirmesi, bölgesel ve azınlık dillerinin teşvikini yeni fonlar ve prıgramlar sayesinde finanse etmesidir.

Belgede, ulusal azınlıkların konumu ile kültürel ve dilsel çeşitliliğin rolünün dikkate alınması için uyum politikasının uyarlanması talep edilmektedir. Bu bağlamda olmak üzere ulusal ve dilsel azınlıkların yerleşik olduğu bölgelere, Avrupa yapısal ve yatırım fonlarından yapılan harcamaların planlanması ve uygulanması sürecinde özel bir dikkat gösterilmesi zorunludur.

Dökümanda ayrıca yaratıcılığa ve ekonomik değişime daha iyi uyum sağlamak, çok dilliliği teşvik etmek ve bir azınlığa mensup insanların istihdam becerilerini ve yeteneklerinin arttırılmasına ilişkin ölçülü tedbirler almak, fırsat eşitliği sağlamak, azınlıkların ve onlara ait entegre olmuş bölge stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına dair bakış açılarına etken şekilde katılımını sağlamak suretiyle bu topluluklara yarar sağlayan projelerin teşvikini teminen bir takım program kuralları önerilmektedir.

Anılan döküman aynı zamanda, AB'nin organlarına, kurumlarına ve temsilcilikleri ile AB üye ülkelerine AB dahilindeki bir dil çeşitliliğinin teşviki doğrultusunda ihtisas bilgisi ve destek sağlayacak, bölgesel veya azınlık dillerinin kullanılmasını teşvik ve korumayı sağlayacak olan bir Avrupa Dil Çeşitliliği Merkezi'ni tesis etmesi yönünde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'ne bir yönerge önerisini de içermektedir.

Yasama önerileri kapsamında, azınlıkların Avrupa'daki sosyal ve ekonomik gelişimi anavatansız azınlıkların haklarının denkleştirilmesi, görsel-işitsel medya hizmetleri ve içeriklerine hizmet sektörü özgürlüğü vasıtasıyla daha iyi sınırlar ötesi bir ulaşım ve ulusal azınlıkların yaşadığı bölgelerdeki görsel-işitsel neşriyatın içeriğine erişim özgürlüğü doğrultusunda sağlayacağı katma değerin Avrupa çapında araştırılması da talep edilmektedir.

Orada hazır bulunan Avrupa Parlamentosu milletvekilleri anılan önerilere destek verdikleri sırada, Gyula Winkler MSPI adlı girişimin aynı zamanda Kopenhagen İkilemi'nin çözümüne de katkı sağlayacağını tespit etmiştir. Bu ikilem, Avrupa Birliği'ne asıl üye olma doğrultusunda çaba gösteren aday devletlerde azınlıklara sağlanan koruma gözlem altında tutulurken, zaten AB asıl üyesi olmuş olan ülkelerde bu kriterlerin artık geçerliliğini yitirmiş olmasından husule gelmektedir.

Basın bildirileri