Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
Válassz nyelvet
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

EUROPEADA to take place in the summer of 2021

TOGETHER UNIQUE – SKUPAJ ENKRATNI – ZUSAMMEN EINZIGARTIG

 

Dear athletes and friends from all over Europe, esteemed partners of the EUROPEADA!

The global community is currently in an exceptional situation and it is our responsibility to do everything in our power to contain the COVID-19 pandemic and to defeat it together.

The organiser of EUROPEADA 2020, the Federal Union of European Nationalities (FUEN) and the hosts of the event have decided to postpone the European football championship of national minorities until the summer of 2021 due to the coronavirus pandemic. The health and security of teams and all participants has the highest priority!

The EUROPEADA will take place from 19 June 2021 to 27 June 2021 in Carinthia / Koroška. The participating teams were already informed and the organisers are currently working on rescheduling the accommodation and transport of the teams.

Together with FUEN, we made the decision to postpone EUROPEADA 2020 by one year after careful deliberation and based on the main argument that it would be irresponsible to hold a Europe-wide sporting event with over a thousand active people and many traveling fans. Should the situation improve by the original date of the EUROPEADA, it would still be irresponsible not to react to the current situation and to continue with the implementation of EUROPEADA 2020.

The preparations for the EUROPEADA and the cooperation with our partners on various levels went extremely well until the beginning of the corona crisis. Our team will continue to do everything possible to maintain these partnerships and use them to make EUROPEADA 2021 a colourful, hopeful and joyful celebration of Europe's linguistic and cultural diversity.

Originally, 24 men and 7 women teams registered to compete for the trophy. Seven minorities (South Tyroleans and Ladins from Italy, Rhaetians in Switzerland, Sorbs from Germany, the German minority in Russia, Occitans in France and the Slovene minority in Carinthia, Austria) will compete in both the men’s and women’s competition. 17 minorities will have a team only in the men’s tournament: the Croatian minority in Austria, Pomaks in Bulgaria, the Danish minority and the North Frisians in Germany, the German minority in Denmark, the Roma, German and Slovak minorities in Hungary, the Serbian minority in Croatia, the German minority in Poland, Hungarians and Aromanians in Romania, Croats in Serbia, the Cimbrian people and the  Slovenes in Italy, the Hungarians in Slovakia and the Crimean Tatars.

The organisers hope that all registered teams will be able to take part in the event next year.

During the preparations for the application for EUROPEADA 2020, the search for a suitable and meaningful slogan that would reflect the content of this major European event, but also the diversity of Carinthia and its inhabitants, was an important point of our considerations. Not for a moment did we think about the significance and meaning which the words "together - skupaj - zusammen" would have four years later. The global community is in an exceptional situation and we all see and experience situations every day that show us that only TOGETHER we will be able to get the coronavirus under control.

The famous Slovenian poet Srečko Kosovel once wrote: "The ultimate truth of man is the victory of beauty". This beauty is reflected in times like these in our cohesion, mutual help and love for fellow human beings. Together we will succeed: together unique - skupaj enkratni - zusammen einzigartig!

Background information:

EUROPEADA is a major European event that connects the fair competition and the enthusiasm for a sporting event with the interests of the autochthonous national minorities. The focus is on the encounter, the exchange of minorities and the public promotion. FUEN is the organiser of the EUROPEADA.

After the three successful European football championships of the autochthonous national minorities, hosted by the Romansh people in Grisons/Switzerland in 2008, the Lusatian Sorbs in Germany in 2012 and the German-speaking South Tyroleans and the Ladins in South Tyrol in Italy in 2016, the 4th EUROPEADA will take place in Carinthia/ Koroška hosted by the Carinthian Slovenes in 2021.

More information on the Europeada at the official website: www.europeada.eu

 

EUROPEADA bo poleti 2021

TOGETHER UNIQUE – SKUPAJ ENKRATNI – ZUSAMMEN EINZIGARTIG

Dragi športniki in športnice iz cele Evrope, spoštovani prijatelji in partnerji EUROPEADE!

Človeštvo se je v zadnjih dneh in tednih znašlo v izjemni in povsem nepričakovani situaciji. Naloga in odgovornost nas vseh je, da s skupnimi močmi preprečimo širitev virusa COVID-19 in tako zajezimo in premagamo omenjeno pandemijo..

Prireditelji EUROPEDE 2020, Federalistična unija evropskih narodnih skupnosti (FUEN) ter gostitelji prireditve so skupno odločili, da se evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih skupnosti zaradi pandemije Corona-virusa preloži na poletje 2021. Zdravje in varnost vseh sodelujočih imata najvišjo prioriteto!

EUROPEADA se bo odvijala med 19. junijem 2021 in 27. junijem 2021 na Koroškem. Vse sodelujoče ekipe so o odločitvi že bile obveščene, organizatorji pa se trenutno intenzivno ukvarjajo s potrebnimi spremembami rezervacij nastanitev ter transporta sodelujočih moštev.

Odločitev preložitve EUROPEADE 2020 je skupaj s FUEN bila na podlagi številnih pogovorov in razprav dobro premišljena. Glavni argument pa je vsekakor dejstvo, da bi bilo v trenutnem stanju skrajno neodgovorno prirediti veledogodek evropskega merila, katerega bi se udeležilo nad tisoč aktivnih šortnikov in športnic ter mnogo navijačev. Tudi če bi se situacija do prvotnega datuma EUROPEADE izboljšala je odziv na trenutno situacijo v obliki preložitve dogodka edino pravilen in neobhodno potreben.

Priprave na EUROPEADO 2020 so v sodelovanju z našimi partnerji iz najrazličnejših področij potekale izjemno dobro. Še naprej se bomo prizadevali, da bodo te kooperacije tudi v bodoče plodovite in uspešne, kajti le tako bo EUROPEADA 2021 postala pisan, vesel in upa poln praznik jezikovne in kulturne raznolikosti Evrope.

Prvotno se je za turnir prijavilo skupno 24 moških in 7 ženskih ekip. 7 manjšin (nemška manjšina na južnem Tirolskem ter Ladinci iz Italije, Retoromani iz Švice, lužiški Srbi iz Nemčije, nemška manjšina v Rusiji, Okcitanci iz Francije ter koroški Slovenci iz Avstrije) sodelujejo tako pri moškem, kot tudi pri ženskem turnirju. 17 manjšin sodeluje samo pri moškem turnirju: Gradiščanski Hrvati iz Avstrije, Pomaki iz Bolgarije, danska manjšina in severni Frizijci iz Nemčije, nemška manjšina iz Danske, Romi, nemška manjšina iz Polske, Madžari in Aromuni iz Romunije, Hrvati iz Srbije, Cimbri in slovenska manjšina iz Italije, madžari iz Slovaške ter krimski Tatari.

Velika želja organizatorjev je, da se bodo vse prijavljene ekipe tudi naslednje leto prireditve lahko udeležile.

Ob pripravah na kandidaturo za EUROPEADO 2020 smo veliko in obširno razmišljali o primernem in vsebinsko močnem geslu, ki bi v zadostni meri zrcalil vsebine tega evropskega veledogodka, kot tudi raznolikost dežele Koroške in njenih prebivalcev. Nikakor pa se takrat nismo zavedali, kako težo in pomen bodo dobile besede »together – skupaj – gemeinsam« štiri leta kasneje. Svetovna skupnost je v izjemnem stanju in dnevna dogajanja nam dokazujejejo, da bomo le SKUPAJ lahko premagali nevarnosti Corona-virusa.

»Poslednja resnica človeka je zmaga lepote« je nekoč zapisal Srečko Kosovel. Ta lepota se trenutno zrcali v neskončni moči medsebojne pomoči, neomajni skupnosti človeštva in ljubezni do sočloveka. Skupaj nam bo uspelo: skupaj enkratni – geimeinsam einzigartig – together unique!

Okvirne informacije:

EUROPEADA je evropski veledogodek, ki povezuje pošteno tekmovanje in navdihujočo moč športnega dogodka s prizadevanji avtohtonih narodnih manjšin. V središču pripreditve so srečavanja in izmenjava med manjšinami ter javna pormocija le teh. Prireditelj EUROPEADE je Federalistična unija evropskih narodnih skupnosti (FUEN).

Potem, ko je bila EUROPEADA leta 2008 v gosteh pri Retoromanih v Graubündnu v Švici, leta 2012 pri Lužiških Srbih v Nemčiji in leta 2016 pri Ladincih in nemško govorečih južnih Tirolcih v Pustertalu in Gadertalu v Italiji, bo EUROPEADA 2021 potekala pri koroških Slovencih v Avstriji.

Dodatne informacije o EUROPEADI najdete na spletni strani: www.europeada.eu

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK